Search
Close this search box.

Jazykové úrovně A1 a A2 dle SERR

A1- Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je
vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a
ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde
žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat.
Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten
mu/jí pomoci.

A2- Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí
bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování,
místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných
úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných
skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí
a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.